preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Trenkovo

 > Natječaji
vijesti

Natječaj za imenovanje ravnatelja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Vesna Nosić, 26. 11. 2021. 12:55

NN 127/2021

KLASA: 003-06/21-01/05                                                                                              

URBROJ: 2177-28-06-21-01

Trenkovo,  26. studenoga 2021.

 

            Na temelju čl. 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i čl. 60. Statuta OŠ „Vladimir Nazor“ Trenkovo, Školski odbor OŠ „Vladimir Nazor“ Trenkovo raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Trenkovo

Kandidat za ravnatelja/ravnateljicu škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/ravnateljicu, a koji može biti
 1. sveučilišni diplomski studij
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski studij
 4. stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova
 5. iznimno, ravnatelj može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke a) do d) ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.)
 1. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 3. najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Dodatne kompetencije kandidata za ravnatelja/ravnateljicu (ako ih je kandidat stekao) vrednovat će se sukladno članku 63. Statuta škole i to:

 1. poznavanje stranog jezika – 0-1
 2. osnovne digitalne vještine – 0-1
 3. iskustvo rada na projektima – 0-4 (bod za svaki projekt)

Uz pisanu prijavu na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 1. Životopis
 2. Dokaz o državljanstvu odnosno domovnicu
 3. Dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta:
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je kandidat prema zakonskoj obvezi bio obvezan polagati stručni ispit ili dokaz da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu poslodavca o vrsti poslova i radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijela državne uprave nadležne za obrazovanje
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na osnovu članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 1. Program rada za mandatno razdoblje
 2. Dokaze o stjecanju dodatnih kompetencija ako ih je kandidat stekao:
 • za poznavanje stranog jezika: svjedodžba ili druga javna isprava o stupnju prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, potvrda ili druga isprava o pohađanju edukacije stranog jezika, potvrda ili druga isprava o izvršenom testiranju stranog jezika od ovlaštene ustanove, osobna izjava kandidata u životopisu
 • za osnovne digitalne vještine: uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava, osobna izjava kandidata u životopisu
 • za iskustvo rada na projektima: potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata, osobna izjava kandidata u životopisu

   6.     Dokaze o ostvarivanju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaz o pravu na koji se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ima samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19. i 84/21.), objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//

popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti

%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21.), uz prijavu na natječaj i gore navedene dokaze, dužan je priložiti sljedeće dokaze:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//

popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti

%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20

stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.), uz prijavu na natječaj i gore navedene dokaze, dužan je priložiti rješenje o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

Ravnatelj/ravnateljica škole imenuje se na pet (5) godina.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08., 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidatom za ravnatelja/ravnateljicu škole u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravodobnu prijavu na natječaj sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i prijave koje pristignu izvan natječajnog roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave neće smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici škole u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati“ osobno u tajništvo ili preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Trenkovo

Mlinska 3, Trenkovo

34 330 Velika

O rezultatima natječaja kandidati za ravnatelja/ravnateljicu škole biti će obavješteni u roku četrdeset pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu školi da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje i čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka.

                                                               Osnovna škola

"Vladimir Nazor" Trenkovo

 

 

 

                                                                                                                 

 [više]

Natječaj za popunjavanje radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Vesna Nosić, 21. 10. 2021. 11:15

 • Dana 7. listopada 2021. godine ravnatelj OŠ "Vladimir Nazor" Trenkovo raspisuje Natječaj za prijam na radno mjesto:

        1. Učitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelj/ica na puno određeno vrijeme.

         Natječaj traje od 7. do 15. listopada 2021. godine. Tekst Natječaja nalazi se u prilogu.

 

Područje pravnih i drugih izvora za pripremu kandidata za usmeno testiranje nalazi se u priloženim dokumentima.

Popis pozvanih kandidata za usmeno testiranje nalazi se u priloženim dokumentima.

Obavijest o rezultatima Natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

 NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
 •  

__________________________________________________________________

 

 • Dana 16. kolovoza 2021. godine ravnatelj OŠ "Vladimir Nazor" Trenkovo raspisuje natječaj za prijam na radno mjesto:

       1. Pomoćnik/ca u nastavi  - 3 izvršitelja/ica na nepuno određeno vrijeme - 25 sati rada tjedno

Natječaj traje od 16. do 24. kolovoza 2021. godine. Tekst Natječaja nalazi se u prilogu.

Razgovor s kandidatima obavit će se 30. kolovoza 2021. godine u Maloj županijskoj vijećnici, Županijska 7, Požega u 12,30 sati.

__________________________________________________________________

 • Dana 25. kolovoza 2021. godine ravnatelj OŠ "Vladimir Nazor" Trenkovo raspisuje natječaj za prijam na radno mjesto:
 1. Učitelj/ica tehničke kulture - 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno vrijeme - 20 sati rada tjedno

Natječaj traje od 25. kolovoza do 2. rujna 2021. godine. Tekst Natječaja nalazi se u prilogu.

Obavijest o rezultatima natječaja nalazi se u prilogu.

 


Nastava na daljinu

Virtualne učionice:

Aktivacija Google Classroom-a

E-Dnevnik

Školski jelovnik

RASPORED ZVONA

 

Prijepodne

1.  08:10 - 08:55
2.  09:05 - 09:50
3.  10:00 - 10:45
4.  10:50 - 11:35
5.  11:40 - 12:25
6.  12:30 - 13:15
7.  13:20 - 14:05

Poslijepodne
1.   13:20 - 14:05
2.   14:15 - 15:00
3.   15:10 - 15:55
4.   16:00 - 16:45
5.   16:50 - 17:35
6.   17:40 - 18:25
7.   18:30 - 19:00

 

PŠ MIHALJEVCI

1.   8:00-8:45
2.   8:50-9:35
VELIKI ODMOR
3.  9:55-10:40
   4.  10:45-11:30  
 5.  11.35-12:20

PROJEKTI

 

Anketa
Bojiš li se Koronavirusa ?


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Forum
Korisni linkoviArhiva dokumenata
Static HTML
CMS za škole logo
Osnovna škola "Vladimir Nazor" Trenkovo / Mlinska 3, HR-34330 Velika / www.os-vnazor-trenkovo.skole.hr / ured@os-vnazor-trenkovo.skole.hr
preskoči na navigaciju